Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

 22.05.2020

Obec Nižná Kamenica

Nižná Kamenica 1, 044 45, okres Košice - okolie

         Obec Nižná Kamenica, zastúpená starostom obce Miroslavom Líškom, v zmysle § 4

ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje dňom 22. mája 2020

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy, Nižná Kamenica 60.

Predpoklady a požiadavky na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška č. 1/2020 Z. z. ) a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.):

 • kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.,
 • absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • doklad  o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti (overená kópia),
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa ZŠ,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7  písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách.

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC,
 • znalosť anglického jazyka vítaná.

Osobné údaje uchádzačov budú  spracované za účelom vykonania výberového konania  na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Ochrana osobných údajov“.  

Preukázanie bezúhonnosti – úspešný kandidát výberového konania je povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov Okresnému úradu Košice – odboru školstva pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávateľom podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.   

Údaje zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov. Okresný úrad oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 8. júna 2020 (vrátane) na adresu:

Obec Nižná Kamenica

Nižná Kamenica 1

044 45

Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie - riaditeľ ZŠ“  „Neotvárať!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Nižná Kamenica 22. 05. 2020                                                                             

      Miroslav Líška

                                                                                                                       starosta

                                                                                                                                  


Úradné hodiny

......................................................................

Nový telefónny kontakt ZŠ: 055/600 01 02

......................................................................

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Zimný čas: Sobota 08:00 - 12:00

Letný čas: Sobota 08:00 - 12:00

                    Streda 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa