Voľné pracovné miesto - Vychovávateľ ŠKD

 06.07.2020

Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1, 044 45, okres Košice - okolie

Obec Nižná Kamenica ako zamestnávateľ Základnej školy, Nižná Kamenica 60, zastúpená starostom obce Miroslavom Líškom zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov a adresa zamestnávateľa

Obec Nižná Kamenica

Nižná Kamenica 1

044 45

Kontakt

Obec: 055/ 69 65 523

obecniznakamenica@netkosice.sk

Kategória

vychovávateľ v ŠKD

Kvalifikačné predpoklady a stupeň vzdelania na výkon pracovnej činnosti v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.  a vyhláškou č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

najmenej úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v štúdijnych programoch zameraných na vychovávateľstvo

Zoznam požadovaných dokladov

žiadosť o prijatie do zamestnania,

profesijný životopis,

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.,

doklad o vzdelaní,

odpis registra trestov podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu,

zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.  pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu.

Počet voľných pracovných miest

1

Dĺžka trvania pracovného pomeru

na dobu určitú do 31. 8. 2021

Predpokladaný nástup do práce

01.09. 2020

Platové zaradenie v súlade zákonom č. 553/2003 Z. z.

najmenej 4. platová trieda

Svoje žiadosti a požadované doklady doručte poštou alebo osobne na Obec Nižná Kamenica na vyššie uvedenú adresu

do 26. 7. 2020.

 V Nižnej Kamenici 06.07. 2020

                                                                                                                   Miroslav Líška

                                                                                                                        starosta   

                                                                                                                                  

Úradné hodiny

......................................................................

Nový telefónny kontakt ZŠ: 055/600 01 02

......................................................................

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Zimný čas: Sobota 08:00 - 12:00

Letný čas: Sobota 08:00 - 12:00

                    Streda 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa