Oznámenie podľa § 82

 27.12.2021

Obec Nižná Kamenica

   044 45, okres Košice – okolie

Číslo: OcÚ-32/2021                                                                                                                 Nižná Kamenica, dňa 22.12.2021

Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK“ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ:

Andrej Lukáč, bytom Nižná Kamenica 69, okres Košice - okolie

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o 1 ks stromu – Orech kráľovský (Juglans regia) na parcele KN-C č. 415,  k. ú. Nižná Kamenica.

Žiadosť doručená dňa: 14.12.2021

     V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (jaroslav.pirnik@soubeniakovce.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                                                   Miroslav Liška                                                                                                                     

                                                                                                                                        starosta

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné