MV SR - Skúšky sirén v roku 2023

 13.12.2022

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 vykonáva Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky.

                                                   

Spôsob aktivácie sirén

1. Aktiváciu sirén vykoná:

a) Oprávnená osoba alebo osoba ňou poverená pomocou modulu miestneho ovládania,

b) Vedúci smeny na Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému (ďalej len „KS IZS“),

c) Stála služba na Centrálnom monitorovacom a riadiacom stredisku sekcie (ďalej len „CMRS SKR“).

2. Aktiváciu tichej skúšky elektronických sirén v stanovených termínoch vykoná:

a) okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou TMS na území celého kraja.

3. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén v termínoch 10.03.2023 a 08.09.2023 vykonajú pomocou TMS a modulov miestneho ovládania:

a)mestské úrady a obecné úrady,

b)okresné úrady v sídle kraja (iba tam, kde modul miestneho ovládania nie je).

4. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 09.06.2022 vykoná:

  a) Okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou RDS na území celého kraja s výnimkou autonómnych systémov,

  b) Autonómne systémy pomocou vlastného ovládania.

5. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén 08.12. 2022 vykoná:

   a) sekcia (CMRS SKR) pomocou RDS na území celej SR.

6. Aktiváciu hlasitej skúšky elektromotorických sirén v stanovených termínoch vykonajú:

   a) mestské úrady a obecné úrady pomocou modulu miestneho ovládania.  

Opatrenia na informovanie obyvateľstva

Informovanie obyvateľstva pred termínom skúšky zabezpečí:

a) sekcia – prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry SR,

b) okresný úrad v sídle kraja – prostredníctvom regionálnych informačných prostriedkov,

c) mestský úrad a obecný úrad – prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.  

Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok

So súhlasom sekcie je možné sirény preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, napríklad v rámci objektového cvičenia, preberajúcich konaní novovybudovaných systémov varovania, kontrolnom meraní akustického výkonu sirén a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie vykoná, je vždy povinná o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Každá posledná sobota v mesiaci

od 08:00 hod - do 14:00hod

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack