Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 08.02.2023

Obec Nižná Kamenica

   044 45, okres Košice – okolie

Číslo: OcÚ - 128/2023                                                                      Nižná Kamenica, dňa 08.02.2023

Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK“ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ:  Obec Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39, 044 45 Bidovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o 1 ks stromu – jedľa (Abies) s obvodom kmeňa 140 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou na parcele KN-C č. 41, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Vyšná Kamenica, okres Košice – okolie a 2 ks stromov – smrek obyčajný (Picea abies) s obvodmi kmeňov 120 cm a 130 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou na parcele KN-C č. 40, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Vyšná Kamenica, okres Košice – okolie.

Odôvodnenie: Dôvodom výrubu 1 ks stromu - jedľa je výstavba detského ihriska pre materskú školu, na ktoré má obec Vyšná Kamenica projekt, ktorý sa bude tento rok realizovať a 2 ks stromov – smrek obyčajný je ohrozenie budovy, ktorá je majetkom obce.

Žiadosť doručená dňa: 06.02.2023

       V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (jaroslav.pirnik@soubeniakovce.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                                                                Mgr.DanielaLukačová                                                                                                                    

                                                                                                                    starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Každá posledná sobota v mesiaci

od 08:00 hod - do 14:00hod

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack