Územný plán obce Dargov - Zmeny a doplnky č. 01

 07.08.2023

Obstarávateľ, Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov, IČO 00331481, predložil Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie“) „Územný plán obce Dargov - Zmeny a doplnky č. 01“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame v elektronickej podobe formou zverejnenia na nižšie uvedenom webovom sídle. Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa §4 ods. 2 písm. c) zákon o posudzovaní, predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-dargov-zmeny-doplnky-c-01

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Každá posledná sobota v mesiaci

od 08:00 hod - do 14:00hod

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack