Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie

 11.12.2023

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-11-111629-Ozn__menie_verejnos___ZaD___.3_N.Kamenica.pdf

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácieÚzemný plán obcí Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica, obec Nižná Kamenica - Zmeny a doplnky č. 3

Obec Nižná Kamenica oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Nižná Kamenica. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Nižná Kamenica prebieha od 11.12.2023 do 12.01.2024. Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Nižná Kamenica je zverejnená na www.niznakamenica.sk a sprístupnená k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade Nižná Kamenica.

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Nižná Kamenica s verejnosťou a odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 20.12.2023 o 15:00 hod. na Obecnom úrade Nižná Kamenica. Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Nižná Kamenica do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, resp. do 15.1.2024 na adresu: Obec Nižná Kamenica , Obecný úrad Nižná Kamenica, 044 45 Bidovce. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať.

                                                                                                                                ..............................................

                                                                                                                           Mgr. Daniela Lukačová

                                                                                                                                                 starostka obce

Nižná KamenicaVyvesené dňa: 11.12.2023

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Každá posledná sobota v mesiaci

od 08:00 hod - do 14:00hod

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack