Výberové konanie – Samostatný odborný referent

 07.03.2024

Obec Bačkovík

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste a zároveň

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Samostatný odborný referent.

S nástupom od 1.4.2024

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov : - ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (ekonomické výhodou) - pokročilé počítačové zručnosti (Word, Excel, internet), - ovládanie slovenského jazyka po gramatickej, lexikálnej a štylistickej stránke, - prax vo verejnej alebo štátnej správe minimálne 2 roky

Osobnostné predpoklady : Bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií, spoločenské vystupovanie, komunikatívnosť.

Náplň práce:

 Administratívne práce súvisiace so zabezpečením chodu kancelárie a elektronickej podateľne v informačnom systéme.

 Samostatné odborné vybavovanie agendy na úseku životného prostredia (malý zdroj znečistenia ovzdušia, vodné stavby)

 Ochrana prírody a krajiny – výruby drevín

 Stavebná agenda – drobné stavby a stavebné úpravy, vydávanie príslušných potvrdení k žiadostiam o stavebné a kolaudačné rozhodnutie.

 Zabezpečovanie plnenia úloh obce v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a hospodárskej mobilizácie po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke

 Osvedčovanie podpisov a listín

 Ostatné administratívne práce podľa pokynu nadriadeného

 Vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov obce (dochádzky, pracovné zmluvy, osobné spisy...)

 Činnosť zapisovateľky OZ – vedenie evidencie, záznamov, protokolov, spracovanie zápisnice a uznesení

 Spracovanie prehľadov a štatistických výkazov

 Kontrola platnosti a spracovanie VZN a vnútorných predpisov obce

 Spracovanie žiadostí o dotácie pre ZŠ a MŠ (strava HN a školské pomôcky) a ich vyúčtovanie.

 Školské výkazy pre ZŠ a MŠ bez právnej subjektivity (EDUZBER, Výkazy k správe o hospodárení)

 Práca s itms2014+ - vyúčtovanie dotácii z EU fondov, monitorovacie správy (MOaPS)

 Príprava podkladov pre účtovnú agendu – zapisovanie faktúr, objednávky

 Práca s internetbankingom – úhrady faktúr, miezd, platobných príkazov...

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru a úväzok: Hlavný pracovný pomer, plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania : - Žiadosť o zaradenie do výberového konania - Štruktúrovaný životopis a prehľad predchádzajúcich zamestnaní - Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne Obecného úradu Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45 alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi alebo poštou na adresu : Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45, najneskôr do 18.03.2024 (vrátane). Rozhoduje pečiatka na zásielke. Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky. Podmienkou pre zaradenie do výberového konania je uvedenie e-mailového kontaktu, nakoľko odpovede na žiadosti budú zasielané na Vami uvedenú e-mailovú adresu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Každá posledná sobota v mesiaci

od 08:00 hod - do 14:00hod

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack